REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO

www.patrolgroup.com

W TYM USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z  2017 r. poz. 1219),  Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A  z siedzibą w Krakowie, ul. Koszutki 2, 30-694 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424003, zwana dalej Patrol Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  publikuje poniżej regulamin portalu internetowego www.patrolgroup.com  w tym usług świadczonych drogą elektroniczną:

I. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia:

Regulamin” – oznacza niniejszy dokument określający zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, będący jednocześnie prawną podstawą korzystania z Serwisu.

,,Serwis” – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez  Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z przygotowanych m.in. w celach marketingowych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez  Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, a także innych światowych zasobów Internetu, udostępnionych pod adresem www.patrolgroup.com

,,Patrol Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A”- spółka Patrol Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Koszutki 2, 30-694 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424003, Kapitał Zakładowy  49.050.000,00 zł (w pełni opłacony), NIP: 6793082839, REGON: 122593089, będąca Administratorem Serwisu

„RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

,,Użytkownik”  – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i/lub korzystająca z programów komputerowych służących do prowadzenia komunikacji i administrowanych przez ,,Patrol Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A”

,,Dane osobowe” – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej, podobnej technologii.

,,Usługi elektroniczne” – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A .

,,Usługi informacyjne” – informacje udzielane na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) dotyczące akcji marketingowych i promocji, konkursów, programów lojalnościowych, wydarzeń i nowości oraz produktów lub usług dostępnych w Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A .

,,Cookies”  – informacje zapisywane przez serwer Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, na komputerze Użytkownika, które  mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się komputera z Serwisem. Cookies używane są przez Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A w celu dostosowania treści i usług dostępnych w Serwisie do indywidualnych potrzeb i zainteresowań poszczególnych Użytkowników Serwisu. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A . Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies, jednakże wyłączenie Cookies może spowodować utrudnienie, czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A . Jednocześnie, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A oświadcza, że nie odpowiada za stosowanie Cookies na innych stronach internetowych, dostępnych dla Użytkowników, dzięki linkom umieszczonym na stronach Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

„Administrator danych osobowych” – Patrol Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Koszutki 2, 30-694 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424003, Kapitał Zakładowy  49.050.000,00 zł (w pełni opłacony), NIP: 6793082839, REGON: 122593089.

„Newsletter” – oznacza udostępnianą przez Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A informację handlową przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, lub innych podmiotów z nim współpracujących, na wskazany przez   Użytkownika adres e – mail. W związku z faktem, że Newsletter zawiera informacje handlowe, dlatego jest przesyłany wyłącznie do  Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania, poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej do formularza udostępnionego przez Serwis.

,,Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.Dz. U. z  2017 r. poz. 1219).

II. Wstęp

Regulamin określa warunki korzystania z  Serwisu  Internetowego, prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis Internetowy.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z Użytkownikami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie Internetowym, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia oraz znaki towarowe Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, jakiekolwiek elementy słowne lub graficzne Serwisu oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A lub podmiotom, z którymi Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  zawarła stosowne umowy.

Użytkownicy mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu pod adresem: www.patrolgroup.com

Warunkiem prawidłowego wyświetlania stron Serwisu oraz korzystania z Usług elektronicznych świadczonych przez Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A za pośrednictwem strony www.patrolgroup.com jest spełnienie przez system i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika następujących wymagań:
a. Posiadanie systemu operacyjnego: minimum Windows 7, minimum MAC OS X, Android 4,0.
b. Połączenie z łączem internetowym o przepustowości minimalnej 1024 kb/s dla pobierania i 512 kb/s dla wysyłania informacji.
c. Zainstalowanie alternatywnie przeglądarki internetowej: Internet Explorer 9, Google Chrome 17, Mozilla Firefox 8.0, Opera 11, Safari 7 lub nowsze wersje.
d. Włączona obsługa Cookies i Java Script.

Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Użytkownika.

III.  Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego, wybranej przez niego strony www.patrolgroup.com, umowa o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną zostaje zawarta.

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną następuje z chwilą wyjścia Użytkownika ze strony Serwisu.

Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

IV. Korzystanie z usług serwisu

Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A jest właścicielem serwisu  www.patrolgroup.com  oraz świadczy w jego ramach następujące usługi:
a. Zapewnienie dostępu online do całości zasobów Serwisu
b. Newslettera

Aktualny zakres usług oferowanych Użytkownikowi dostępny jest na stronie internetowej www.patrolgroup.com.

Strona internetowa Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedialnością S.K.A. jest dostępna dla użytkowników przez 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi przy czym nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usługi wynikający z przyczyn od niego niezależnych oraz zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi lub konserwacji strony www.patrolgroup.com oprogramowania służącego do świadczenia usługi.

Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia usługobiorców o tym fakcie.

Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

V.  Newsletter

Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  świadczy usługę Newslettera na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Przed dokonaniem zapisu na usługę Newslettera Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

Zapis na usługę Newsletter następuje poprzez  podanie przez Użytkownika adresu e-mail i wyrażenie zgody, o której mowa poniżej.

Użytkownik subskrybujący Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  za pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.Dz. U. z  2017 r. poz. 1219),  na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

Informacje handlowe przesyłane Użytkownikowi dotyczyć będą jedynie Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail. Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał powierzonych mu w tym celu adresów poczty elektronicznej podmiotom trzecim.

W każdym czasie Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować poprzez wysłanie maila z informacją na adres kontakt@patrolgroup.com

Usunięcie konta  Użytkownika z bazy adresowej następuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A zgłoszenia i może zostać zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.

VI. Reklamacja

Użytkownik ma prawo składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu i Usług.

Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej umieszczony  na stronie internetowej www.patrolgroup.com służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Reklamacje można również złożyć w formie pisemnej drogą pocztową na adres Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Krakowie, ul. Koszutki 2, 30-694 Kraków. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
a. Imię i nazwisko Użytkownika,
b. Adres Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej,
c. Dokładne określenie przedmiotu reklamacji,
d. Uzasadnienie reklamacji.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia ich wpływu, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  stanowisku dotyczącym reklamacji w drodze pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

VII. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A respektuje prawo każdego Użytkownika do prywatności oraz ochrony jego danych osobowych.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A przetwarza Dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi polegającej na udostępnieniu treści zamieszczonych w Serwisie, komunikacji z Użytkownikiem, udzielenia odpowiedzi na zapytania zgłaszane przez Użytkowników Serwisu, a także informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie.

Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników dokonywanie będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami RODO.

Administrator Danych Osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania Danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Danych osobowych Użytkowników do państw trzecich tj. poza EOG . Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach:

– w celu identyfikacji Użytkownika, komunikacji z Użytkownikiem oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem Danych Osobowych przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie . Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik w treści zapytania może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne , jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości komunikacji i realizacji obsługi zapytania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest zgoda Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody wobec przetwarzania Danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– w celu obsługi reklamacji

Użytkownik przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych może zgłosić reklamację dotyczącą produktu, którego producentem jest Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust.1 lit. c RODO). Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz okres przedawnienia roszczeń z reklamacji i okres niezbędny do obrony przed roszczeniami Użytkownika

– w celu uczestniczenia w konkursach

Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w celu uczestniczenia w konkursach organizowanych w Serwisie. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu następuje na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. tj. na podstawie zgody. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody wobec przetwarzania Danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zasady przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w konkursach organizowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym okres przetwarzania Danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie wskazane będą w regulaminie danego konkursu akceptowanym każdorazowo przez Użytkownika przed zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie i przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie.

– w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz komunikacji z Użytkownikiem, optymalizacji korzystania z Serwisu, Użytkownika , w celach tworzenia statystyk, prezentacji reklam, realizacji ankiet oraz wykrywania botów i nadużyć w usługach analiz działań narzędzi marketingowych.

Przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika w powyższym celu jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A tj. dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, w tym uwzględnienie charakterystyki odbiorców w prowadzonych działaniach, jak również zabezpieczenie Serwisu przed próbami bezprawnej ingerencji w Serwis np. próbami włamania do Serwisu przez osoby nieupoważnione. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit f RODO. Administrator Danych osobowych realizuje powyższy cel stosując m.in. pliki cookies.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przekazywane upoważnionym pracownikom Administratora Danych Osobowych, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla Serwisu, programów komputerowych, systemów informatycznych oraz Serwisu, w których dane osobowe Użytkowników są przetwarzane, agencjom marketingowym, reklamowym współpracującym z Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, z Administratorem Danych Osobowych oraz organom państwowym gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Użytkownicy Serwisu mają prawo do:

a) dostępu do treści swoich Danych osobowych,

b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych

d) prawo do żądania przeniesienia Danych osobowych.

e) prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania Danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Powyższe prawa Użytkownicy mogą zrealizować kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych na podany adres do korespondencji.

VIII. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika na stronie internetowej www.patrolgroup.com.

Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A jest uprawniona do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian czy zaprzestania świadczenia Usług bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika czy jego uprzedzania o swoich zamiarach.

Utwory umieszczone na Serwisie podlegają ochronie prawnej zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2018 r.  poz. 1025) , ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.  poz. 880), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z  2017 r. poz. 771) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 419).

Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą niezwłocznie publikowane w postaci wersji ujednoliconej na łamach Serwisu i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail przez niego wskazany ) bez dodatkowych opłat.

Regulamin wchodzi w życie 25.05.2018 roku.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.